สถานที่ท่องเที่ยวในไทยยังมีอีกมากมายที่คุณไม่รู้ ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานที่ท่องเที่ยวกับเราที่นี่ แล้วคุณจะรู้ว่าเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวดี ๆ อีกมากมายที่คุณยังไม่ได้ไป

พระราชวังจันทน์สถานที่ท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสขับรถผ่านพิษณุโลกเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง จึงได้แวะไปยังสถานที่ซึ่งเคยเป็นพระราชวังซึ่งเป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองพิษณุโลก และรู้จักกันในชื่อ "พระราชวังจันทน์"

สถานที่ท่องเที่ยว พระราชวังจันทน์
พระราชวังจันทน์ เดิมนั้นตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองพิษณุโลก บนฝั่งแม่น้ำน่านทางด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นพระราชวังของเมืองพิษณุโลก เมืองชึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัยว่า เมืองสองแคว สาเหตุที่เมืองพิษณุโลกมีชื่อเรียกว่าเมืองสองแควเพราะมีแม่น้ำไหลผ่านเมืองสองสายคือแม่น้ำน่านกับแม่น้ำน้อย มีลักษณะเป็นเมืองอกแตกที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งไหลจากแนวกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือไปออกทางด้านกำแพงเมืองทิศใต้ โดยเมืองฝั่งของพระราชวังจันทน์นั้นถูกใช้เป็นศูนย์กลางอำนาจในการปกครอง แต่ต่อมาในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงให้ก่อกำแพงเมือง เพื่อเชื่อมเมืองทั้งสองสมัยบนสองฝั่งแม่น้ำให้เป็นเมืองเดียวกัน

ในบันทึกของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้กล่าวถึงที่มาของคำว่าจันทน์ ว่ามาจากไม้จันทน์ซึ่งเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมและใช้สร้างเรือนสำหรับเจ้านายผู้สูงศักดิ์ในสมัยนั้น

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ประทับที่วังจันทน์ช่วงที่ทรงครองเมืองพิษณุโลกมาก่อน ต่อมาเมื่อเสด็จมาประทับที่กรุงศรีอยุธยาได้ทรงสร้างวังอีกแห่งหนึ่งซึ่งในพระราชพงศาวดารเรียกวังที่สร้างใหม่นี้ว่า วังใหม่ จนกระทั่งในสมัยที่ต้องอพยพผู้คนเมืองเหนือลงมากรุงศรีอยุธยา ชาวเมืองเหนือที่ตามเสด็จเรียกก็ยังคงเรียกวังใหม่ว่า วังจันทน์ เหมือนวังที่เมืองพิษณุโลก และภายหลังวังจันทน์ที่กรุงศรีอยุธยาถูกเรียกว่าวังจันทน์เกษมนั่นเอง

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวพระราชวังจันทน์ ไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว
ไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว (ไก่ชน พระนเรศวร) ในสถานที่ท่องเที่ยวพระราชวังจันทน์

ประมาณปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได้ย้ายมาก่อตั้งที่บริเวณนี้ ในขณะที่เตรียมสร้างอาคารจึงขุดพบแนวกำแพง  ในปี พ.ศ.2537 กรมศิลปากรประกาศจึงขึ้นทะเบียนโบราณสถาน พระราชวังจันทน์ และประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาจำนวนพื้นที่ 128 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ซึ่งสภาพของพระราชวังจันทน์จะเหลือเพียงซากกำแพงเมืองเท่านั้น ต่อมาในปี 2545 ได้มีการบูรณะพระราชวังจันทน์ โดยย้ายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและบ้านเรือนของราษฎรออกจากบริเวณนั้น เพื่อทำการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตพระราชวัง โดยก่อตั้งศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นในจุดที่เป็นพระที่นั่งเดิมของเขตพระราชวังจันทน์ในอดีต

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวพระราชวังจันทน์ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ภาพด้านในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ปัจจุบันพระราชวังจันทน์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวศึกษาประวติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าอีกแห่งของเมืองพิษณุโลก เป็นนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศและแหล่งเรียนรู้ให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจประวัติความเป็นมาที่ยาวนานของเมืองพิษณุโลกอีกด้วย

3 ความคิดเห็น:

ได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งประวัติศาสตร์ของชาวไทยด้วย

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆมีประโยชน์ที่ทำให้เพื่อนๆได้เข้ามาอ่านครับหวังว่าจะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆที่มีไว้ศึกษาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ประเทศไทยยังไมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาบ

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More